Domů
  Kategorie
  Košík
  Oblíbené
  Profil

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  FYZICKÝCH OSOB - ZÁKAZNÍCI, OBCHODNÍ PARTNEŘI

  Správce osobních údajů:
  KORCHEM s.r.o.

  Blučina č.p. 703
  664 56 Blučina

  IČO: 277 36 253
  Společnost zapsána KS v Brně, oddíl C, vložka 55573
  (dále jen jako „správce“)

  Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob – zákazníků/obchodních partnerů v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).

  Správce usiluje ve vztahu ke zpracování osobních údajů svých zákazníků a obchodních partnerů o co největší transparentnost, níže proto uvádí základní údaje a práva, které z nařízení GDPR ve vztahu ke zpracování osobních údajů vyplývají.

  Zdrojem osobních údajů fyzických osob, které jsou zaměstnanci, členové orgánů nebo spolupracující osoby zákazníků a obchodních partnerů správce (dále také jen „subjekty“) jsou zejména zákazníci a obchodní partneři, kteří správci údaje poskytují při jednáních o uzavření nebo plnění smluvních vztahů, při komunikaci v rámci naplňování smluvních vztahů, nebo při návštěvách na provozovně správce.

  Poskytnutí osobních údajů subjektů je vždy dobrovolné, bez poskytnutí osobních údajů však nelze některá plnění a služby ze strany správce poskytovat.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektů je vždy některý z následujících titulů:

      · plnění smlouvy

      · plnění právních povinností,

      · oprávněný zájem správce, nebo

      · platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Účelem, pro který jsou osobní údaje zpracovány, je obchodní aktivita správce.

  Od výše uvedeného se odvíjí i okruh osob, kterým správce osobní údaje subjektů poskytuje. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také jejími smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právním předpisy. Správce využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména IT, právní a daňové poradenství nebo web-hosting. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být správcem předány a/nebo pro správce zpracovávají určité osobní údaje subjektů. Správce nepředává osobní údaje obchodních partnerů mimo Evropský hospodářský prostor.

  Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující kategorie osobních údajů:

      · dentifikační a kontaktní údaje subjektů, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, obchodní firma, sídlo, doručovací/kontaktní adresa, IČO, bankovní spojení, e-mail, tel. číslo

      · další údaje získané od zákazníků a obchodních partnerů nebo v rámci komunikace s zákazníky a obchodními partnery (záznamy návštěv atd.);

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvních vztahů uzavíraných v rámci obchodní činnosti správce a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení GDPR a AML zákona, tj. po dobu 10 let, pokud právní předpisy nestanoví dobu jinou. Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. K zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů subjektů správce využívá moderní IT bezpečnostní systémy, udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

  Základní práva, která subjektům údajů plynou z nařízení GDPR, jsou následující:

  Právo na přístup k osobním údajům, tedy právo požádat správce údajů, o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje. Pokud ano, má subjekt zejména právo žádat o informaci, jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, případně jakým třetím stranám budou osobní údaje zpřístupněny, po jakou plánovanou dobu budou osobní údaje uloženy, zda má subjekt právo žádat výmaz či opravu osobních údajů či omezení jejich zpracovávání či vznést námitku proti tomuto zpracovávání, zda má právo podat stížnost u dozorového úřadu atd.

  Právo na opravu osobních údajů, tj. právo žádat po správci opravu, či doplnění osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to subjekt správce údajů požádá.

  Právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo žádat správce, aby v určitých případech dočasně omezil zpracování osobních údajů.

  Právo vznést námitku, tj. právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, a to za předpokladu, že osobní údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu, či na základě oprávněného zájmu správce. V případě vznesení námitky správce tyto osobní údaje dále nezpracovává, a to za předpokladu, že neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

  Právo na přenositelnost, tj. právo žádat po správci osobní údaje, které byly správci poskytnuty, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může subjekt následně předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@korchem.cz popř. na naší korespondenční adrese provozovny: Mlýnská 668, Křenovice u Slavkova.

  Více informací o právech subjektů lze nalézt na oficiálních internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména na adrese: https://www.uoou.cz.

  Pokud i přes vše výše uvedené budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů správcem, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.