Domů
  Kategorie
  Košík
  Oblíbené
  Profil

  Obchodní podmínky

   

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi společností:

   

  KORCHEM s.r.o.

  Blučina č. p. 703

  664 56 Blučina

  IČ: 277 36 253
  DIČ: CZ27736253

  Společnost zapsána KS v Brně, oddíl C vložka 55573

   

  Korespondenční a doručovací/expediční adresa:

  KORCHEM s.r.o.

  Mlýnská 668

  683 52 Křenovice

   

   

  Telefonní číslo: +420 777 308 929
  Kontaktní e-mail: 
  info@korchem.czasistentka@korchem.cz

   

  jako dodavatelem na straně jedné právnickou nebo fyzickou osobou jako odběratelem na straně druhé, (oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

   

  I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“).

  1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí také podmínkami a pokyny uvedenými na webových stránkách dodavatele, nebo v příslušenství internetového obchodu (e-shopu) dodavatele, a to při uzavírání smlouvy prostřednictvím internetového obchodu. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

  1.3. Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

   

  II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  2.1. Předmětem smlouvy je dodání zboží uvedeného v katalogu dodavatele v internetovém obchodu, případně jiné zboží specifikované písemnou dohodou smluvních stran. Katalog zboží obsahuje seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek, Jedná se o informativní prezentaci, nikoli o návrh dodavatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel akceptoval nabídku dodavatele nebo odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky dodavatelem.

  2.2. Odběratel provádí objednávku zejména prostředky komunikace na dálku, tj. prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který dodavatel umožňuje. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně označení zboží katalogovým názvem), počet kusů zboží nebo jinak vymezené množství, způsob platby a dopravy, velikost a druh balení, kupní cenu a kontaktní i fakturační údaje odběratele, v rozsahu jméno a příjmení či firma, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě právnické osoby je Odběratel dále povinen na výzvu dodavatele prokázat, že je podnikatelem, a to doložením živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z příslušného rejstříku.

  2.3. Dodavatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro dodavatele závazná. Dodavatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může dodavatel odmítnout.

  2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno závazné potvrzení objednávky. Přijetí nabídky dodavatelem s jakoukoliv odchylkou se považuje za výzvu k podání upravené objednávky ze strany odběratele. Smlouva je uzavřena pouze v případě, že dodavatel přijme objednávku či upravenou objednávku bez jakýchkoli výhrad (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije).

   

  III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Kupní cenu a případné související náklady sjednané ve smlouvě (doprava, apod.) lze uhradit některým z níže uvedených způsobů:

  3.1.1. před dodáním zboží:
  - převodem na bankovní účet dodavatele na základě výzvy k platbě v době splatnosti v ní uvedené;

  3.1.2. při převzetí zboží:
  - na dobírku (za podmínek, jaké umožňuje zvolený přepravce)

  3.1.3. po dodání zboží:
  - převodem na bankovní účet dodavatele na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

  3.2. Dodavatel je oprávněn neumožnit platbu za zboží při nebo po jeho dodání. Není-li dohodnuto jinak, je faktura – daňový doklad zasílána pouze elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu odběratele.

  3.3. Při prodlení odběratele s úhradou kupní ceny je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok dodavatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen. V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny, které přesáhne 10 pracovních dní, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  3.4. V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části je dodavatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku plné úhrady všech splatných závazků odběratele.

  3.5. Pokud se strany nedohodnou jinak, je celková fakturovaná částka uvedená na faktuře splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

  3.6. Odběratel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení vrátit dodavateli vystavenou fakturu – daňový doklad, pokud neobsahuje náležitosti dle platné právní úpravy nebo má jiné podstatné vady, a důvody vrácení faktury oznámit dodavateli.

   

  IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  4.1. Způsoby dodání zboží a náklady na dodání jsou upraveny podle zvoleného druhu doručení odběratelem. Tyto náklady se řídí ceníky příslušného dopravce.

  4.2. Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti zboží a je sjednána v objednávce.

  4.3. Dodavatel je povinen dodat zboží odběrateli dohodnutým způsobem, řádně zabalené a s potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména, bezpečnostní listy a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Potřebné doklady budou odběrateli zaslány e-mailem, případně jiným náhradním způsobem. V případě, že se jedná o opakovanou dodávku zboží, jsou prvotně zaslané Bezpečnostní listy platné do doby jejich revize a nejsou opakovaně zasílány. Doklady jsou poskytovány v českém jazyce.

  4.4. Cenu dopravy je odběratel povinen uhradit ve výši odpovídající odběratelem zvoleným podmínkám dodání. Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží oprávněnou osobou odběratele na jím určeném místě.

  4.5. Na žádost odběratele a jeho náklady může dodavatel sjednat také pojištění zboží během přepravy.

  4.6. V případě, že si odběratel zajistí vlastní dopravu, bude zboží pro odběratele připraveno v expedičním skladě dodavatele. Konkrétní místo a termín vyzvednutí zboží, není-li uveden ve smlouvě, bude odběrateli sdělen e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy.

  4.7. Před převzetím zboží je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí odběratel nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

  4.8. Neprodleně po převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je odběratel povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat dodavateli spolu s oznámením závady.

  4.9. Dodáním zboží nebo okamžikem, kdy je odběrateli umožněno se zbožím nakládat (bez ohledu na to, zda odběratel zboží převezme nebo ne), přechází na odběratele vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží.

  4.10. Nepřevezme-li odběratel zboží na jím uvedené adrese doručení a ani v dodatečné lhůtě a v místě stanoveném dodavatelem, přičemž náhradní čas a místo pro převzetí zboží je oprávněn stanovit dodavatel s ohledem na charakter zboží a dodatečné náklady s náhradním dodáním spojené, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny zboží a náhradu nákladů spojených s další dopravou, úschovou a skladováním zboží. Dodavatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit. Využije-li dodavatel své právo odstoupit od smlouvy, je oprávněn započíst proti nároku odběratele na vrácení kupní ceny veškeré své nároky z titulu porušení povinnosti odběratele převzít zboží, včetně smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok před odstoupením od smlouvy.

   

  V. OBALY

  5.1. Všechno zboží je dodáváno buď ve standardním balení (kanystrech), nebo v tzv. velko-obalech. Všechny obaly používané dodavatelem splňují podmínky pro uvádění obalů na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění dalších předpisů.

  5.2. Vratnými obaly jsou kanystry, sudy, kontejnery a palety. Vratný obal je takto označen, jinak se jedná o obal nevratný. Vratnost obalů je nezbytné s dodavatelem sjednat předem.

  5.3. Cena obalů se řídí aktuálně platným ceníkem.

  5.4. V případě sjednaných vratných obalů, po marném uplynutí 60ti denní lhůty pro vrácení těchto obalů dodavateli, není dodavatel povinen dané obaly od odběratele přijmout.

  5.5. Za stav a čistotu vratných obalů při jejich vrácení odpovídá odběratel.
  5.6. Vratné obaly musí být při vrácení prázdné, nesmí být znečištěny jinou látkou, než pro kterou jsou určeny a nesmí být poškozené.

  5.7. Dobropis lze vystavit na obal, který vyhověl podmínkám pro vrácení obalů a je dodavateli doručen spolu s průvodním dokladem. Za průvodní doklad se považuje: přepravní list, dodací list, průvodka, nebo příslušný článek individuální dodavatelsko-odběratelské smlouvy.

  5.8. Náklady na doručení vratných obalů dodavateli nese odběratel.

   

  VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

  Vyplněním a odesláním objednávky uděluje odběratel dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to na kontaktní elektronickou adresu odběratele uvedenou v objednávce. Souhlas se uděluje v tzv. režimu Opt-out a odběratel může tento souhlas kdykoliv odvolat emailovou zprávou odeslanou na adresu info@korchem.cz.

   

  VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  7.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

  7.2. Bude-li při vzájemné spolupráci odběratele a dodavatele docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se dodavatel postupovat podle platné právní úpravy.

  7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   

  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 09. 2022.